De omzendbrief over extramuros activiteiten omvat volgende richtlijnen:

  • De schoolbesturen hebben een grote autonomie bij het inrichten van extramuros activiteiten, wat een duidelijke verantwoording met zich meebrengt.
  • Het schoolbestuur of bij delegatie de directie, organiseert vooraf overleg met de betrokken leerkrachten en met de schoolraad of participatieraad.
  • De extramuros activiteiten moeten kaderen in het pedagogisch project van de school en geschraagd worden door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school.
  • Iedere extramuros activiteit wordt grondig voorbereid en nadien geëvalueerd. Voorbereidings- en evaluatieverslagen moeten in de school ter inzage blijven van de bevoegde inspectie.
  • Het streefdoel blijft dat alle leerlingen deelnemen. Niet-deelnemende leerlingen moeten verantwoord opgevangen worden, zo dicht mogelijk aansluitend bij de pedagogisch-didactische aanpak die aan de deelnemende leerlingen wordt aangeboden.
  • De school bewaart in het dossier de schriftelijke toestemming van de persoon/personen die de ouderlijke macht uitoefenen of de kinderen in rechte of in feite onder hun bewaring heeft/hebben.

Sinds het decreet op de nieuwe financiering van het leerpichtonderwijs goedgekeurd is, mag er voor de meerdaagse uitstappen, zoals bos- of sneeuwklassen, over de zes jaar lager onderwijs heen niet meer dan € 360,00 aan de ouders gevraagd worden. Deze regeling geldt voor al de openluchtklassen vanaf 1 september 2008. (omzendbrief met als referentie BaO/2007/05). Sinds 2012 kan dit bedrag jaarlijks worden geïndexeerd. Vanaf schooljaar 2018-2019 mag € 435,00 aan de ouders gevraagd worden over de zes jaar lager onderwijs heen.

De meeste ziekenfondsen bieden hun leden een korting wanneer de kinderen op openluchtklas gaan. Deze korting schommelt tussen € 2,50 en € 5,00 per dag. Maak de ouders hierop attent.

Heel wat steden en gemeenten komen ook tussen in de deelnamekosten van een openluchtklas.